นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (Quality & Environmental Policy)

บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นนำเสนอ  ผลิตภัณฑ์ การบริการและวิธีการด้านการหล่อลื่นที่ ช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และ ความปลอดภัย อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทจะมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และ การปฎิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เราจะ :

  • มุ่งมั่นค้นหาความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลิตผล ด้านการให้บริการด้านการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง
  • มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านการบริการด้านการหล่อลื่น และ การบริหาร อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกผังด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกองค์กร
  • มุ่งพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ การลดและการป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความปลอดภัยของสมาชิกองค์กรอย่างต่อเนื่อง