การพัฒนาที่ยั่งยืน

Increase Productivity with Beneficial Value

21.3 MUSD

Saving Man Hours

4,100 Hrs

Increase Oil Drain Interval (Average)

4 Times

เป้าหมายธุรกิจของเราคือ การส่งมอบวิธีการด้านการหล่อลื่นแบบครบวงจร เรามุ่งเน้นการส่งมอบ นวัตกรรมการแก้ไขปัญหา ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและผลประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า ทั้งด้านการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และ ลดปริมาณการใช้สารหล่อลื่น ซึ่งส่งผลให้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลดน้อยลง บริษัท สุไทโยฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงประสิทธิผลของการดำเนินธุรกิจผ่านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุไทโย ลู้ปดิสทริบิวเตอร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการและวิธีการด้านการหล่อลื่นที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพ ต้นทุน การส่งมอบ และความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ประสิทธิภาพของการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อม และ การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เราจะ :

  1. มุ่งมั่นค้นหาความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  2. มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลิตผล ด้านการให้บริการการหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งสร้างองค์กรความรู้ด้านบริการด้านหล่อลื่น และการบริหาร อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกฝังด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกองค์กร
  4. มุ่งพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ การลดและการป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความปลอดภัยของสมาชิกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
  5. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  6. มุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม