การบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านเข้าใจถึงการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานภายใต้โปรแกรม TPM โดยกล่าวถึงหลักการขั้นพื้นฐานต่างๆ และอธิบายถึงข้อแตกต่างทางทฤษฎีของโปรแกรม TPM เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

การบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

หลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านเข้าใจถึงการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐานภายใต้โปรแกรม TPM โดยกล่าวถึงหลักการขั้นพื้นฐานต่างๆ และอธิบายถึงข้อแตกต่างทางทฤษฎีของโปรแกรม TPM เพื่อให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการวางแผนปฏิบัติงานเชิงบำรุงรักษาและโปรแกรมในการบำรุงรักษาประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านจะได้รับการอบรมในส่วนของขอบเขตในการประยุกต์ใช้ TPM Program เพื่อให้หน่วยงานของท่านสามารถปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีความเหมาะสมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?
ติดต่อสุไทโย

← กลับไปยัง ฝึกอบรม